wtorek, 10 marca 2015

Zabawa na Dzień Mężczyzn na naszym Facebooku

Z okazji Dnia Mężczyzn mamy dla Was zabawę na naszym fanpage.

Napiszcie, bez którego mebla nie obejdzie się żaden mężczyzna i dlaczego. Chętnie poznamy zarówno męski jak i damski punkt widzenia w tej kwestii :)

Trzy najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone drobnym upominkiem.

Zabawa trwa tylko do jutra 11.03 do godz. 12:00.
Powodzenia!


REGULAMIN ZABAWY
"Meble, bez których nie obejdzie się żaden mężczyzna"

I. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem zabawy i sponsorem nagród jest Omega Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, kod pocztowy 32-020, przy ulicy Nowy Świat 27, NIP: 683-198-05-18, zwana dalej Organizatorem.
1.2 Zabawa organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3 Czas trwania zabawy obejmuje okres od 10 marca do 11 marca, godz. 12:00.

II Warunki uczestnictwa w zabawie
2.1 Zabawa jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które w momencie wzięcia udziału w zabawie spełniają następujące warunki:
a) są fanami fanpage Twojemeble (https://www.facebook.com/twojemeble)
b) ukończyły 18 rok życia,
c) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
d) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
e) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały bezwarunkowo jego postanowienia,
f) wyrażają chęć wzięcia udziału w zabawie
2.2 W zabawie nie mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze.
2.3 Udział w zabawie i podanie związanych z udziałem w zabawie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, jak również ma prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych oraz ich usunięcia.
2.4 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia zabawy.
2.5 Każdy uczestnik zabawy dobrowolnie wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych dotyczących: swojego wizerunku, swojego imienia, nazwiska i nazwy miasta bądź miejscowości, z której pochodzi.

III. Zasady zabawy
3.1.Uczestnik zabawy ma za zadanie:
a) polubić fanpage Twojemeble
b) umieścić komentarz pod postem informującym o zabawie na fanpage www.facebook.com/twojemeble z odpowiedzią na pytanie: bez którego mebla nie obejdzie się żaden mężczyzna i dlaczego. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 marca 2015 r, godz. 12:00.
3.2. Umieszczenie komentarza pod postem na fanpage facebook.com/twojemeble jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika.
3.3 Organizator dopuszcza liczbę maksymalnie 1 komentarza od jednej osoby.
3.4. Nadesłane komentarze nie mogą:
- Zawierać elementów powszechnie uważanych za wulgarne
- Naruszać dobrego imienia Organizatora bądź osób trzecich
3.5. Uczestnik we własnym zakresie tworzy konto na stronie Facebook.com
3.6. Przystępując do zabawy, Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych (imię, nazwisko ) na fanpage'u facebook.com/twojemeble, jeśli okaże się jednym z laureatów.
3.8. W zabawie zostaną przyznane nagrody dla 3 osób, które napiszą najciekawszą odpowiedź na pytanie do dnia 11.03 godz. 12:00.
3.7 O zwycięzcach zadecyduje 3 osobowe jury z zespołu Twojemeble.pl.
3.8. Uczestnicy zakładający, korzystający lub posiadający fikcyjne konta na portalu Facebook będą wykluczani z zabawy bez podania przyczyny.
3.9. Z tytułu uczestnictwa w zabawie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w zabawie.
3.10. Warunkiem udziału w zabawie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
3.11. W zabawie nie będą brały udziału zgłoszenia wypełnione niezupełnie, nieprawidłowo lub nie zawierające wymaganych danych osobowych uczestnika.
3.12. Biorąc udział w zabawie uczestnik powinien dysponować pełnią autorskich praw osobistych i majątkowych do zgłaszanego dzieła. W momencie zgłoszenia prawa autorskie przechodzą na organizatora zabawy.
3.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy zgłaszane przez uczestnika dzieło narusza autorskie prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.

IV. Nagrody w zabawie
4.1.Nagrodami w zabawie dla 3 zwycięzców są upominki w postaci zegarów ściennych.
Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia lub zmiany nagród w zależności od ilości zgłoszeń.
4.2 Uczestnikom zabawy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród premiowych, a także nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
4.3 Wraz z przejęciem nagród wszelkie zobowiązania prawne wynikające z faktu otrzymania nagrody przechodzą na uczestnika zabawy.
4.4. Ogłoszenie wyników zabawy nastąpi w dniu 11.03, godz. 15:00 na fanpage facebook.com/twojemeble. Laureaci zabawy zostaną poproszeni o przesłanie drogą mailową wszystkich danych adresowych, by można mu było wysłać nagrody pocztą.
4.5. Organizator wyklucza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę.
4.6. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w zgłoszeniu w terminie 14 dni od terminu rozstrzygnięcia zabawy.
4.7 Nieodebranie nagrody w terminie 30 dni, zwalnia Organizatora z obowiązku wydania nagrody, zaś roszczenia Laureata z tytułu udziału w zabawie tym samym wygasają

V. Reklamacje i roszczenia
5.1 Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych teleadresowych uczestnika w czasie trwania zabawy lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych w zgłoszeniu, uniemożliwiających przeprowadzenie zabawy.
5.2 Reklamacje odnośnie przebiegu zabawy mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do dnia 13.03.2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
5.3 Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom zabawy.
5.4 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.5 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
5.6 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Odpowiedzialność Organizatora
6.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak doręczenia i terminowość doręczenia informacji o przyznaniu produktu premiowego laureatowi zabawy drogą elektroniczną wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu e-mail na Zgłoszeniu, na który to adres została wysłana informacja, lub innych przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek przez kuriera, a także za wszelkie inne działania firmy kurierskiej.
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu na Zgłoszeniu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda.

VII. Postanowienia końcowe
7.1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom zabawy na stronie www.blog.twojemeble.pl.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie zaczynająobowiązywać w chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na www.blog.twojemeble.pl.

Jednocześnie informujemy, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana, a także zwalniamy serwis Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz