piątek, 20 marca 2015

Konkurs "Zaproś wiosnę do domu" KONKURS "ZAPROŚ WIOSNĘ DO DOMU"


Pokaż nam wiosenną aranżację wybranego pokoju i wygraj kolorowe nagrody!

Konkurs trwa od 21.03 do 7.04


Zasady uczestnictwa:
Uczestnik konkursu ma za zadanie:
a) polubić fanpage Groszkowa i fanpage Twojemeble (mile widziane: udostępnienie postu konkursowego)
b) opisać w komentarzu na blogu: bloggroszkowej.pl wiosenną aranżację wybranego pokoju
LUB
zrobić zdjęcie wiosennej aranżacji wybranego pokoju i wysłać mailem wraz z danymi adresowymi (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) na adres: [email protected]

Zgłoszenia wybędą przyjmowane do dnia 7 kwietnia 2015, godz. 23:59.
REGULAMIN KONKURSU
"Zaproś wiosnę do domu"

I. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest Marta Woźna, autorka bloga www.bloggroszkowej.pl oraz Omega Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, kod pocztowy 32-020, przy ulicy Nowy Świat 27, NIP: 683-198-05-18, zwani dalej Organizatorem.
  2. Sponsorem nagród jest Omega Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, kod pocztowy 32-020, przy ulicy Nowy Świat 27, NIP: 683-198-05-18.
  3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 21 marca do 7 kwietnia 2015 roku.

  5. II Warunki uczestnictwa w Konkursie
  6. 2.1 Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie spełniają następujące warunki:
a) są fanami fanpage Groszkowa (https://www.facebook.com/Groszkowa) oraz fanpage Twojemeble (https://www.facebook.com/twojemeble)
b) ukończyły 18 rok życia,
c) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
d) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
e) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały bezwarunkowo jego postanowienia,
f) wyrażają chęć wzięcia udziału w konkursie

2.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze.
2.3 Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem w Konkursie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, jak również ma prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych oraz ich usunięcia.
2.4 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Konkursu.
2.5 Każdy uczestnik Konkursu dobrowolnie wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych dotyczących: swojego wizerunku, swojego imienia, nazwiska i nazwy miasta bądź miejscowości, z której pochodzi.

III. Zasady Konkursu
3.1.Uczestnik konkursu ma za zadanie:
a) polubić fanpage Groszkowa i fanpage Twojemeble (mile widziane: udostępnienie postu konkursowego)
b) opisać w komentarzu na blogu bloggroszkowej.pl wiosenną aranżację wybranego pokoju
LUB
c) zrobić zdjęcie wiosennej aranżacji wybranego pokoju i wysłać mailem wraz z danymi adresowymi (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) na adres: [email protected]. Zgłoszenia wybędą przyjmowane do dnia 7 kwietnia 2015, godz. 23:59.
3.2. Wysłanie zdjęcia i komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika.
3.3. Przesłane zdjęcia i komentarze nie mogą naruszać praw autorskich
3.4. Organizator dopuszcza liczbę maksymalnie 1 zdjęcia/komentarz od jednej osoby
3.5. Nadesłane zdjęcia nie mogą:
- Zawierać elementów powszechnie uważanych za wulgarne
- Naruszać dobrego imienia Organizatora bądź osób trzecich
3.6. Uczestnik we własnym zakresie tworzy konto na stronie Facebook.com
3.7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych (imię, nazwisko ) na fanpage'u facebook.com/twojemeble i https://www.facebook.com/Groszkowa, jeśli okaże się jednym z laureatów.
3.8. Spośród nadesłanych opisów i zdjęć zostaną wybrani przez Martę Woźną, autorkę bloga oraz przedstawiciela firmy Omega Meble - 3 laureaci.
3.9 Opisy będą oceniane pod kątem oryginalności,  natomiast zdjęcia pod kątem estetyki, ciekawej kompozycji, oraz pomysłowości na wiosenną aranżację wybranego pokoju.
3.9. Uczestnicy zakładający, korzystający lub posiadający fikcyjne konta na portalu Facebook będą wykluczani z Konkursu bez podania przyczyny
3.10. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w konkursie.
3.11. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
3.12. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia wypełnione niezupełnie, nieprawidłowo lub nie zawierające wymaganych danych osobowych uczestnika.
3.13. Biorąc udział w konkursie uczestnik powinien dysponować pełnią autorskich praw osobistych i majątkowych do zgłaszanego dzieła. W momencie zgłoszenia prawa autorskie przechodzą na organizatora konkursu.
3.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy zgłaszane przez uczestnika dzieło narusza autorskie prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.

IV. Nagroda w konkursie
4.1.Nagrodami w konkursie są:
I miejsce: zegar ścienny
II miejsce: zestaw sztućców dla dzieci
III miejsce: kubek gnieciony
Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia lub zmiany nagród w zależności od ilości zgłoszeń.
4.2 Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagrody premiowej, a także nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
4.3 Wraz z przejęciem nagrody wszelkie zobowiązania prawne wynikające z faktu otrzymania nagrody przechodzą na uczestnika Konkursu.
4.4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 10.04, na facebook.com/Groszkowa.
4.5. Organizator wyklucza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrody.
4.6. Nagrody zostaną wysłane na adres podany w zgłoszeniu w terminie 14 dni od terminu rozstrzygnięcia konkursu.
4.7 Nieodebranie nagrody w terminie 30 dni, zwalnia Organizatora z obowiązku wydania nagrody, zaś roszczenia Laureata z tytułu udziału w konkursie tym samym wygasają


V. Reklamacje i roszczenia
5.1 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych teleadresowych uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych w zgłoszeniu konkursowym, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu.
5.2 Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do dnia 10.04.2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
5.3 Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.
5.4 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.5 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
5.6 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji

VI. Odpowiedzialność Organizatora
6.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak doręczenia i terminowość doręczenia informacji o przyznaniu produktów premiowych laureatom konkursu drogą elektroniczną wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu e-mail na Zgłoszeniu, na który to adres została wysłana informacja, lub innych przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek przez kuriera, a także za wszelkie inne działania firmy kurierskiej.
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu na Zgłoszeniu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda.

VII. Postanowienia końcowe
7.1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu na stronie http://blog.twojemeble.pl.
7.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie zaczynają obowiązywać w chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na http://www.blog.twojemeble.pl.


Jednocześnie informujemy, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana, a także zwalniamy serwis Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz